• خانه
 • مدیریت پروژه
 • صنایع کود شیمیایی

صنایع کود شیمیایی

شرکت فناوران سینا سازه نماینده رسمی گروه CFI Holdingمی باشد. گروه مهندسی و صنعتی CFI  در زمینه طرح و اجرای واحدهای کود شیمیائی صاحب دانش فنی و تجارب بسیار می باشد فناوران سینا سازه با مشارکت گروه CFI آماده ارائه خدمات مهندسی ، تامین تجهیزات و اجرای پروژه های شیمیایی و کود شیمیائی بصورت کلید در دست میباشد.

 • اسید سولفوریک، بازیابی و گرانول سازی گوگرد

  • سولفات آمونیوم
  • سولفات پتاسیم

    

 • اسید نیتریک

  • نیترات آمونیوم در گریدهای  Fertilizer , Explosive
  • CN
  • NPK
  • نیترات پتاسیم

    

 • اسید فسفریک

  • دی آمونیوم فسفات DAP
  • تریپل سوپرفسفات TSP
  • سوپرفسفات ساده SSP

    

 • اوره با پوشش گوگردی
 • کودهای تاخیری بر پایه اوره

 • اوره با پوشش پلیمری

 • اسید سیتریک و سیترات ها، اسید بوریک و بورات ها