تجهیزات کلر آلکالی

  • الکترولایزر - الکتروکلریناتور

  • آند و کاتد