دی آمونیوم فسفات DAP

فسفر دومین عنصر پر مصرف برای گیاه محسوب می شود. که در رشد و گلدهی نقش اساسی دارد. در برنامه های تغذیه نیز تامین فسفر دشوارتر از سایر عناصر است زیرا از طرفی فسفر در خاک تثبیت می شود و از طرف دیگر جذب آن از راه شاخ و برگ نیز ناچیز است.دی آمونیوم فسفات ترکیبی است که فسفر و بخشی از ازت گیاه را تامین می کندو مصرف خاکی این کود به دلیل فرمولاسیون ویژه، حلالیت فسفر را درخاک افزایش می دهد.

da sol

  ترکیبات این محلول شامل بیش از 50 درصد فسفر و ازت با فرمول 18_46_0 می باشد.

 مزایا
1- روش مصرف آسان و کم هزینه؛
2- مناسب جهت خاک های آهکی و قلیایی و قابل مصرف در کشاورزی نوین همراه با آب آبیاری؛
3- کمک به افزایش تقسیم سلولی و کاهش استرس های گیاه؛
4- تسریع رشد و رسیدگی محصول؛
5- افزایش کیفیت مصرفی بافت های سبزینه ای گیاه (به ویژه برای سبزیجات) ؛
6- افزایش قطر ساقه و جلوگیری از ورس در غلات.