واحد بازیابی گوگرد

هدف از اين واحد، توليد گوگرد مايع از گاز اسيدي حاصل از واحد شيرين سازي گاز و رساندن غلظت آن به كمتر ازppm 10 است و محصول گوگرد خروجي از اين واحد بايد داراي مشخصات زير باشد:
درجه خلوص :        99/8% وزني
رنگ گوگرد جامد :   زرد
مقدار مواد آلي :     حداكثر 500ppm وزني
مقدار گاز H2S :      حداكثر 10ppm وزني
واحد SRU شامل پنج بخش اصلي زير است:
1. بخش Claus : قسمتي كه در آن، از گازهاي اسيدي، گوگرد توليد مي شود.
2. بخش Incineration : براي اطمينان از تبديل كامل H2S باقيمانده در گاز به SO2، قبل از آزاد شدن به اتمسفر
3. سيستم آب و بخار: بخار LP را از قسمت كندانسورها توليد مي كند كه در خود واحد براي گرم كردن و سردكردن به كار می رود.
4. بخش Sulphur Degassing و مخزن گوگرد : براي زدودن گازهاي H2S اضافي از گوگرد مايع تا رسيدن به غلظت حداكثر ppm 10 است.
5. بخش گرانول سازی گوگرد مذاب
فرآیندهای مبتنی بر واکنشهای کلاوس از متداول ترین واحدهای بازیافت گوگرد در پالایشگا های کشور می باشند که معمولاً برای عملیات با دبی نسبتاً زیاد مقرون به صرفه هستند. راندمان جهانی فرآیند مذکور می تواند به بیش از %97 نیز بوده و راندمان ملی آنها به دلیلی وجود ناخالصی های فراوان در گاز اسیدی و نیز استفاده از کاتالیزورهای نامرغوب حتی ممکن است به کمتر از 85% نیز کاهش یابد.

در این فرآیند، حدود یک سوم از گاز اسیدی، در محفظه احتراق اکسید شده و تولید گاز دی اکسید گوگرد می نماید. گاز مذکور با باقیمانده سولفید هیدروژن، ابتدا در محفظه احتراق (کوره) و سپس در راکتورهای کاتالیزوری واکنش داده و مطابق واکنش های زیر تولید بخار گوگرد می کند.

در شکل زیر نمودار جریانی ساده شده فرآیند کلاوس برای سه بستر کاتالیزوری نمایش داده شده است که در صورت نیاز می توان از تعداد بیشتری بسترهای کاتالیزوری برای بازیابی گوگرد موجود از گاز اسیدی تا میزان مورد نیاز استفاده نمود.
به منظور صیانت محیط زیست و جدا نمودن مقدار بسار اندک گوگرد باقیمانده در گاز خروجی از آخرین کندانسور، از واحد "تصفیه نهایی گاز" ((Tail Gas Clean-up (TGC) استفاده می گردد.

 sru