تجهیزات فرآیندی

شرکت فناوران سینا سازه با در اختیار داشتن دانش طراحی تجهیزات فرآیندی، لینک های ارتباطی با سازندگان توانمند بین المللی و توانمندی صنایع داخلی، مدیریت تامین خارج و ساخت داخل، قادر است تجهیزات مورد سفارش را مطابق با استانداردهای بین المللی تولید و تامین نماید.